frrc.itep.ru

First contest of FRRC Student Scientific and Educational program (2012-2013)

List of winners:

 

 1. Borovkov Bogdan Denisovich – NRNU MEPhI
 2. Elizarov Nikita Sergeevich – MSTU MIREA
 3. Efimov Nikolai Evgenyevich – BMSTU
 4. Zaluzhny Ivan Alexandrovich – NRNU MEPhI
 5. Zelenskiy Yuriy Maksimovich – NRNU MEPhI
 6. Zubarev Oleg Vladimirovich – NRNU MEPhI
 7. Kirilov Denis Igorevich – NRNU MEPhI
 8. Kolosova Anastasia Alexandrovna – BMSTU
 9. Kulik Dmitry Alexandrovich - MSTU MIREA
 10. Losev Anton Andreevich – NRNU MEPhI
 11. Meshkova Anna Sergeevna – NRNU MEPhI
 12. Ovsyannikov Ilya Vladimirovich – BMSTU
 13. Panushkin Vsevolod Alexeevich – NRNU MEPhI
 14. Raznitsyn Oleg Anatolyevich – NRNU MEPhI
 15. Suleymenov Erzhan Muratovich – NRNU MEPhI
 16. Khomich Artem Alexandrovich – NRNU MEPhI
 17. Shetinin Vitaliy Nikolaevich – BMSTU